สารพันปัญหา


1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : ให้ท่านเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

     1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
     2.
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบจำนวน 1 ฉบับ 
     3. สำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ขอให้ท่านยื่นแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556  โดยส่งทางไปรษณีย์
อย่างเดียวเท่านั้น วงเล็บมุมซองขวาล่างว่า "สมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง..................." ไปที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 8
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
0-2141 -6759 และ 0-2141-6691

 

2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 โดยส่งทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน จากนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้หลังจากสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว

 

3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม -18 เมษายน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
โดยเข้าไปที่ http://job.mict.go.th/ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

 

4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร 

คำตอบ : ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 19 เมษายน 2556 ภายในเวลาทำการธนาคาร โดยผู้สมัครนำเอกสาร 
"ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว" หรือ ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านระบบ KTB online ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2556 ถึงเวลา 20.00 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2556 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

 

5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 200 บาท
และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร

คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 
ทางเว็บไซต์ http://job.mict.go.th/

 

7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร

คำตอบ : ท่านที่มีสิทธิ์สอบสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครตัวจริงที่มีเลขประจำตัวสอบ ได้ทางเว็บไซต์ http://job.mict.go.th/
ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

 

8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
   และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
 

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 0-2141-6759 และ 0-2141-6691
ในวันและเวลาราชการ

 

9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร
   หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
 

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

 
 
powered by